Ważne Informacje

Ważne informacje

 O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie oraz uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach. Podanie i inne wymagane dokumenty należy składać w pokoju wychowawców lub sekretariacie ZSCKR.

Informacje Ogólne:

• Internat zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i profesjonalną opiekę wychowawczą.

• W internacie prowadzone są zajęcia wychowawcze. Młodzież uczy się poszanowania i tolerancji dla innych, odpowiedzialności, samorządności, nabywa umiejętność życia  w grupie, usamodzielnia się, rozwija osobowość.

• Wychowankowie mają zapewnione warunki do nauki i wypoczynku.

• Wychowankowie mogą przebywać w internacie od niedzieli od godz. 16:00 – do piątku do godziny 16:00.

• Przyjazd do internatu po weekendzie powinien nastąpić w niedzielę, w godz. od 16:00 do 21:00 lub w poniedziałek rano do godz.7:50.

• Wyjazd do domu w ciągu tygodnia wymaga zgody wychowawcy w internacie. Rodzic potwierdza telefonicznie przyjazd dziecka do domu.

• Wychowanek nie powinien przechowywać w internacie cennych, kosztownych rzeczy.                      W przypadku kradzieży internat nie ponosi odpowiedzialności (dotyczy także rzeczy pozostawionych na weekend).

• Mieszkańcy internatu podzieleni są na grupy wychowawcze. Z każdą grupą pracuje jeden lub dwóch wychowawców w razie potrzeby.

• Z wychowawcą grupy można kontaktować się od niedzieli do piątku w godzinach pracy danego wychowawcy (osobiście lub telefonicznie). Mile widziane wizyty rodziców osobiście podczas przyjazdu po  swe dzieci w piątki po szkole.

• W internacie obowiązują przepisy BHP, ppoż. oraz regulamin mieszkańca internatu.                       Z dokumentami tymi wychowankowie zapoznają się w pierwszym tygodniu pobytu w internacie.

 Co zabrać ze sobą do internatu:

W tym szczególnym okresie trwania epidemii wskazane jest, aby uczniowie posiadali maseczki ochronne, rękawiczki ochronne i środek do dezynfekcji dłoni. Uczeń powinien ograniczyć do minimum przywiezienie rzeczy na czas pobytu w internacie (tylko najbardziej potrzebne do funkcjonowania w szkole i internacie). Do najpotrzebniejszych rzeczy powinny zaliczać się następujące rzeczy:

Talerz, kubek, sztućce – do użytku własnego w swoim pokoju.

Przybory toaletowe do mycia (pasta, szczoteczka do zębów, ręcznik kąpielowy i do rąk, klapki pod prysznic, papier toaletowy, itp.).

Bieliznę na zmianę (piżama, bielizna osobista).

Odzież, kapcie, obuwie na zmianę do szkoły i poza nią.

Przybory szkolne.

Płatności:

Termin: do 29 lub 30 dnia każdego miesiąca.

Koszty wyżywienia na rok szkolny 2021/22 : 16 zł/ dzień

 

Życzymy miłego pobytu w naszym internacie.

 

Zasady kwaterowania i bezpiecznego pobytu wychowanków w internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im . W. Witosa w Suwałkach

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 od 1 września 2021 r.

Na podstawie:

        ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);

        ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);

        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i  placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);

        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem               i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.);

        ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.  59 ze zm.);

        wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

1. Do internatu mogą być przyjmowani jedynie zdrowi wychowankowie bez objawów chorobowych górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Temperatura będzie mierzona na wejściu do internatu wychowankom prze Wychowawcę pełniącego dyżur w danym dniu. Rodzice/opiekunowie prawni i uczniowi muszą mieć zakryty nos i usta.

3. Na wejściu do internatu należy zdezynfekować ręce oraz zachowywać dystans społeczny min 2 m.

4. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zapatrzeć dziecko w indywidualne środki osłony nosa i ust oraz rękawiczki do użycia podczas pobytu w internacie.

5. Rodzice są w stałym  kontakcie telefonicznym (nie może być sytuacji,  że wychowawca dzwoni a rodzic nie odbiera telefonu).

6.Wyjścia do miasta wychowanków będą ograniczone ze względów epidemiologicznych (decydować o wyjściach będzie wychowawca pełniący dyżur w danym dniu).

7. Wychowankowie będą kwaterowani do pokoi dwuosobowych z aneksem łazienkowym. Są zobowiązani do częstego mycia rąk ciepłą wodą z mydłem, częstego wietrzenia sal mieszkalnych. Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafie/szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich.

8. Kontakt z innymi wychowankami będzie ograniczony (przemieszczanie się między piętrami). Obowiązywać będzie zakaz przebywania w innych pokojach (nie można gromadzić się w pokojach sąsiadujących a także w świetlicach i holach rekreacyjnych).

9. Zakaz przychodzenia osób z zewnątrz (tzw. odwiedzin).

10. Wychowankowie, nie powinni bez potrzeby wchodzić do sekretariatu i księgowości. W razie takiej potrzeby należy najpierw skontaktować się telefonicznie lub zgłosi sprawę wychowawcy przebywającemu na dyżurze.

11. Wychowankowie i wychowawcy powinni zachowywać między sobą dystans społeczny min. 2 m  oraz pamiętać o dezynfekcji rąk.

12. Uczniowie muszą unikać większych skupisk, pamiętając o zachowaniu dystansu przebywając na korytarzach, w stołówce oraz w pomieszczeniach wspólnego użytkowania na terenie internatu.

13. Wychowanek do internatu zabiera tylko najpotrzebniejsze rzeczy (nie zabiera zbędnych rzeczy typu: pluszowe misie, poduszeczki, ramki ze zdjęciami, itp.). Uczeń często sam dba i dezynfekuje swój telefon i laptopa jeśli jest w posiadaniu.

14. Uczniowie i wychowawcy zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania, kasłania.

15. Obowiązkiem wychowanków internatu jest przestrzegania podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk; unikamy dotykania oczu, nosa, ust;  nie podajemy ręki na powitanie; zachowujemy bezpieczną odległość.

16. Wychowanek w pokoju powinien używać wyłącznie swoich przyborów, akcesoriów. Nie wolno wymieniać się między sobą podręcznikami ani innymi przyborami szkolnymi.

17. Wychowawcy w swych grupach wychowawczych są zobowiązani do monitorowania czystości w miejscach pracy: pokojach wychowanków, przestrzeniach wspólnego użytkowania, w ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, uchwytów, włączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich w tym blatów w salach i stołówce.

18. Jeśli wychowanek nie będzie stosował się do nowych warunków epidemiologicznych oraz nie stosował się do wytycznych obowiązujących w internacie, bądź wywoływał specjalnie objawy chorobowe – nie będzie mógł przebywać w internacie.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowawcy:

1. Wychowawca przychodzi do pracy zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. Jeśli zaobserwujesz u siebie objawy infekcji, pozostań w domu i skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu w celu uzyskania porady/teleporady medycznej.

2. Jeżeli wychowawca internatu miał kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę, mieszka z osobami poddanymi kwarantannie, izolacji lub sam podlega tym obowiązkom – nie przychodź do pracy informując o tym fakcie przełożonego.

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.) i zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie internatu należy stosować się do zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz www.gis.gov.pl/ odnosząc się do osób, które miały kontakt z zakażonym. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

5. Zachowuje zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności: myje ręce bezpośrednio po wejściu do internatu oraz dezynfekuje je dostępnym płynem do dezynfekcji, zachowuje odległość minimum 2 m od wychowanków i innych pracowników, stosuje środki ochrony osobistej podczas dyżurów (w szczególności podczas kontaktu  z uczniami) oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach użytkowych budynku przez inne osoby.

6. Zapoznaje wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie   i wyjaśni, dlaczego zostały one wprowadzone.

7. Pilnuje, aby wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach ogólnego użytkowania, żeby uczniowie stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans 2 m.

8. Zwraca uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu oraz we wszystkich pomieszczeniach wspólnie użytkowanych. Niezwłocznie zgłaszaj konieczność ich uzupełnienia.

9. Przypomina uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) podczas kontaktu z innymi wychowankami lub pracownikami internatu.

10. Przypomina wychowankom o wietrzeniu pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego użytkowania w internacie.

11. Zwraca uwagę na czystość w pokojach wychowanków i przypominaj by sami dezynfekowali swoje rzeczy instruując ich o prawidłowym wykonywaniu tych czynności.

12. Śledź na bieżąco informacje umieszczone na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasady bezpiecznego postępowania.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka:

1. Do internatu przyjmowani są zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych.

2. Uczniowie zgłaszają wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.

3. Wychowanek, który poczuje się źle podczas pobytu w internacie niezwłocznie zgłasza ten fakt wychowawcy będącemu na dyżurze (gdy zaobserwuje u siebie objawy infekcji). Wychowawca odizolowuje ucznia do wyznaczonego pomieszczenia na danym piętrze, obserwuje ucznia i telefonicznie informuje rodzica o sytuacji wspólnie ustalając czas na odebranie wychowanka z placówki do domu.

4. Wychowankowie muszą zapoznać się z informacjami o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu/szkoły podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzega tych zasad.

5. Obowiązuje wychowanków ograniczenie opuszczania swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnego użytkowania w placówce. Jeśli uczeń musi z nich korzystać powinien stosować środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe)  i dezynfekcji rąk.

6. Ograniczone są kontakty z innymi mieszkańcami placówki przebywającymi w internacie. W przypadku takich kontaktów nie podają uczniowie sobie ręki na powitanie, zachowują dystans odległości 2 m od rozmówcy.

7. Mieszkańcy internatu noszą osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnego użytkowania w budynku.

8. Podczas kaszlu i kichania uczniowie zakrywają usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką (zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyć ręce ciepłą wodą z mydłem). Uczniowie starają się unikać dotykania dłońmi okolic twarzy – zwłaszcza ust, nosa i oczu.

9. Uczniowie używają jedynie swoich przyborów i akcesoriów (nie wymieniają się żadnymi rzeczami między sobą).

10. Podopieczni dokładają wszelkich starań podczas pobytu w internacie, aby ich pokój był utrzymany w czystości i higienie (często wietrzą pokój) zachowując podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swego pokoju poprzez założenie osłony na nos i usta oraz rękawiczek jednorazowych, które po skończonej pracy trzeba wyrzucić do odpowiedniego worka z odpadami.

Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk (częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie). Noszenie rękawiczek nie może zastąpić mycia rąk.

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

1. W przypadku, gdy u ucznia stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę, a czasem objawy tzw. ”jelitówki”):

   – nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji;

  – nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji;

 – pracownik szkoły wyznaczony przez dyrektora, zabezpieczony w: przyłbicę, fartuch ochronny z długimi rękawami, półmaskę i rękawiczki, bezzwłocznie odizolowuje ucznia do tzw. IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (do sali izolacji);

   – pozostaje z uczniem utrzymując min. 2 m odległości;

 – dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na nr 112. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Suwałkach: kontakt z telefonem alarmowym tel. 516 – 356 – 054;

   – po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania ucznia ze szkoły w ciągu 90 minut.

2. Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii – np. katar, kaszel – oraz niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii wystawione przez lekarza rodzinnego.

3. W przypadku, gdy pracownik stwierdzi podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

   – zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia izolacji;

   – dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w  przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki;

   – dyrektor bezzwłocznie zawiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną, która podejmuje dalsze kroki bezpieczeństwa;

   – po zakończonej interwencji, nie dotykając twarzy, należy umyć ręce wodą z mydłem stosując zasady prawidłowego mycia rąk, a następnie zdezynfekować je alkoholowym środkiem do dezynfekcji skóry;

   – zdezynfekowane zostają wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z którymi miała kontakt osoba podejrzana o zakażenie wirusem;

 

   – we wszystkich czynnościach stosować jak najmniej kontaktu bezpośredniego oraz unikać udziału pozostałych pracowników.

 

……………………………………………                                                                                                                                        …..………………………………

   Imię i nazwisko dziecka                                                                                                                                      miejscowość, data

 ………………………………………….

                Klasa

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Podejmując decyzję o zamieszkaniu ucznia w Internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach jako rodzic jestem w pełni świadomy ryzyka związanego  z narażeniem zdrowia dziecka na Covid-19.

Ponadto oświadczam, że:

        ·         uczeń jest w pełni zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (tj. gorączka, kaszel, katar, wysypka,                   bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe),

·        uczeń, w ciągu ostatnich 2 tygodni nie przebywał za granicą, nie miał kontaktu z osobą przebywającą za granicą, czy też nie miał kontaktu z osobą z podejrzeniem choroby,

·         uczeń, jak również rodzina nie jest objęta nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną),

·         uczeń w internacie zamieszkały nie zaprasza na teren placówki osób trzecich.

 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia placówki, gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na wirus Covid-19.

 

Świadomy/- a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – Art. 233 §1 i §6 Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną – deklaracją uczęszczania dziecka  do szkoły/internatu w okresie pandemii COVID-19.

 

 

 

 

 

………………………….……………………………..                                        

                                                                                                                                           podpis prawnego opiekuna dziecka